La Catedral de Mallorca i la UIB s'uneixen per a crear la Càtedra Seu de Mallorca

La Catedral de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears (UIB) varen signar aquest passat 10 de setembre un conveni de col·laboració per a potenciar la investigació, així com oferir formació, divulgació i assessorament cientificotècnic.

A l’acta de signatura del conveni varen acudir el rector de la UIB, Excm. i Mgfc. Sr. Llorenç Huguet, la vicerectora de Projecció Cultural Universitat Oberta i Seus Universitàries, Excm. Sra. Joana Maria Seguí, el Excm. Rvdm. Sr. Bisbe, Mons. Sebastià Taltavull, el degà-president de Capítol, Il·lm. Sr. Mn. Teodor Suau, el Canonge responsable del Departament de Cultura, M. Il·ltre. Sr. Mn. Mateu Tous i la coordinadora cientificotècnica de la Catedral, Dra. Mercè Gambús.

Entre els seus objectius s’inclou:
- La coordinació cientificotècnica del Departament de Cultura de la Catedral de Mallorca i les seves àrees.
- L’organització de seminaris, cursos, congressos i conferències.
- L’organització d’actes de divulgació.
- La col·laboració editorial.
- La col·laboració científica i acadèmica en la programació de les Jornades Locals de Patrimoni Cultural Religiós de Mallorca.
- La col·laboració científica i acadèmica en la programació i gestió d’un simposi internacional de caràcter biennal, dedicat a la transversalitat del coneixement aplicat a l’àmbit cultural religiós.

Amb la finalitat de dirigir i impulsar el desenvolupament del conveni, així com elaborar el programa d’activitats de col·laboració conjunta, les parts acorden establir l’estructura següent:

Comissió directora de la Càtedra, formada per:
- El Rector o persona que delegui, que la presidirà.
- Un representant de la UIB, nomenat pel Consell de Direcció.
- El Degà del Capítol Catedral de Mallorca o persona que delegui.
- Un representant de la Catedral de Mallorca, nomenat pel Capítol Catedral.
- El director de la Càtedra, que formarà part de la comissió amb veu però sense vot, i que en serà el secretari.
 
noticia ajpg
Aquest conveni comptarà amb un programa d’activitats que el director de la Càtedra presentarà a la comissió directora per a la seva aprovació. El programa d’activitats potenciarà investigacions sobre la Seu de Mallorca des de diferents camps d’estudi (Filosofia, Filologia, Història, Història de l’Art, Matemàtiques, Física, Química, Enginyeria i Arquitectura, Pedagogia, Geografia, Economia, Turisme, Dret, Biologia, Psicologia Teologia, Litúrgia de la fe...).

Entre altres activitats que podrà desenvolupar la Càtedra, s’inclouen les que s’indiquen a continuació:

- Intercanvi d’informació i publicacions.
- Estudis d’investigació conjunts.
- Admissió d’estudiants en pràctiques.
- Ajuda tècnica en l’àmbit d’activitats de cada institució.
- Altres activitats de col·laboració establertes per ambdues parts, mitjançant projectes específics.
- Col·laboració amb altres càtedres afins existents, tant a la UIB com en altres universitats nacionals o estrangeres, amb les quals es podran establir convenis de col·laboració.

Una vegada arribats al terme anual del programa d’activitats, el director de la Càtedra elaborarà la memòria de les activitats realitzades durant l’any en qüestió i la presentarà a la comissió directora.

Per al desenvolupament d’aquest pla la UIB aportarà:
- Personal docent i investigador amb experiència provada en aquest tipus d’activitats, així com amb la qualificació tècnica per desenvolupar-les.
- Infraestructura científica, tècnica, docent i administrativa suficient per al desenvolupament de les activitats.
- Així mateix, la UIB podrà establir els mecanismes de reconeixement acadèmic dels cursos que, si escau, imparteixi la Càtedra, d’acord amb la legislació vigent.

La Càtedra tindrà la seu principal a la Catedral de Mallorca, la qual permetrà l’ús de les seves instal·lacions per al desenvolupament dels objectius del conveni.

DIRECCIÓ
Plaça de la Almoina S/N
07001 Palma de Mallorca
Illes Balears. Espanya

XARXES SOCIALS
@catedralmca
Facebook Twitter Istagram Youtube

CONTACTE
Per a qualsevol dubte, crida'ns
971 71 31 33

Copyright © 2021 Catedral de Mallorca. Tots els drets reservats.